Information Report of Star by Jifan Liu

   

  Class: Grade 4, XJS Coaching School
  Writing style: Information Report
  Teacher: Deidre Gittins

   

   

  Information Report Jifan.jpg

  © 2018 XJS Coaching School